SQAS/ SQAS Food


System SQAS

SQAS (Safety and Quality Assessment System), czyli System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców. System ten powstał w Europie w połowie lat 90. i jest efektem prac Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Promowała ona takie procedury i standardy działań dla firm z branży chemicznej i z nią współpracujących, by były one efektywne nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie oraz miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem, który przyświecał powstaniu SQAS było stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami branży chemicznej, w którym wszyscy uczestnicy łańcucha logistycznego spełnialiby odpowiednie standardy bezpieczeństwa  jakości.

Instrument SQAS jest więc skierowany do:

 •  firm uczestniczących w łańcuchu logistycznym TSL,
 • dystrybutorów produktów chemicznych,
 • firm pracujących na potrzeby transportu chemikaliów,
 • właścicieli magazynów, myjni cystern i tank – kontenerów
 • warsztatów naprawczych kolejowych wagonów – cystern.

Jak uzyskać certyfikat systemu SQAS?

Certyfikacja  to  procedura,  przy pomocy której strona trzecia daje pisemne potwierdzenie,  że wyrób, proces lub usługa spełniają określone wymagania. Certyfikat  to dokument wydany przez uprawnioną  instytucję,  potwierdzający zgodność systemu  jakości  z  wymaganiami np.  normy  ISO 9001 : 2000

SQAS nie jest systemem certyfikującym tylko oceniającym zgodność prowadzonych przez zbadany podmiot operacji z wymogami określonymi w Kwestionariuszu. Badanie kończy
się umieszczeniem informacji o tym fakcie w ogólnodostępnej bazie danych CEFIC, uzyskaniem dokumentu potwierdzającego dokonanie badania w określonym module,
oraz prawem używania znaku „SQAS Assessed Company”. Nie jest też tajemnicą, że coraz częściej w różnego rodzaju przetargach badanie SQAS (wykonane lub zobowiązanie się
do jego przeprowadzenia w krótkim terminie) znajduje się jako jeden z ważnych wymogów.

Uznana w całej Europie i coraz częściej wymagana przez wielu klientów pieczęć SQAS dokumentuje najwyższe standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska usług transportowych. System SQAS jest wartościowym i wszechstronnym instrumentem monitorowania dla uzyskania jednolitej oceny wydajności i nadzoru. Celem standardu jest zapewnienie ochrony pracownikom, ludności oraz środowisku.

Audity SQAS obejmują m.in. wymogi prawne dla transportu drogowego i składniki certyfikacji zarządzania środowiskiem ISO 14001, często wykraczając daleko poza wymogi ISO 9001.

Korzyści z posiadania Systemu SQAS:

 •  poprawa warunków przewozu i bezpieczeństwa materiałów chemicznych,
 • poprawa jakości usług transportowych,
 • integralny system oceny,
 • obniżenie kosztów,
 • minimalizacja wypadków podczas realizacji zleceń transportowych,
 • rzetelność informacji,
 • wzrost konkurencyjności,
 • gwarancja współpracy z partnerami o światowej renomie,
 • możliwość zwiększania zysków